Australian Consulate-General
Ho Chi Minh City, Vietnam

Tender

Install of the Gallagher EACS by Public Tender

The Australian Embassy Hanoi and the Australian Consulate-General Ho Chi Minh City invites tenders for the install of the Gallagher EACS at both Chanceries. The scope of the works and the RFQ form are attached. To submit a quote please read the scope of works, complete Annex A and enter quote details the RFQ template. Submissions with Annex A and quotation should be emailed to [email protected] by 5pm 20 June 2023.

Đại sứ quán Úc tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Úc tại Thành phố Hồ Chí Minh mời thầu lắp đặt hệ thống Gallagher EACS tại cả hai Văn phòng. Phạm vi công việc và mẫu RFQ (Yêu cầu báo giá) được đính kèm. Để gửi báo giá, vui lòng đọc phạm vi công việc, hoàn thành Phụ lục A và nhập chi tiết báo giá vào mẫu RFQ. Các tài liệu nộp kèm theo Phụ lục A và báo giá phải được gửi qua email tới [email protected] trước 5 giờ chiều ngày 20 tháng 6 năm 2023.

Sale of IT Equipment by Public Tender (Expired)

The Australian Consulate-General invites tenders for the sale of miscellaneous used items including IT equipment.
Tổng lãnh sự quán Úc mời đấu thầu một số thiết bị vi tính và máy móc văn phòng đã qua sử dụng.

Tender documents, including list of items to be tendered, can be downloaded here.
Hồ sơ đấu thầu bao gồm danh sách các thiết bị đấu thầu có thể tải trực tiếp tại đây.

No inspection of the items.
Khách đấu thầu không đến xem trực tiếp các thiết bị máy móc.

Tenderers to submit the completed documents via email to [email protected] with subject “HCHI Tender – Name of Tenderer”.
Khách đấu thầu nộp hồ sơ đấu thầu qua email [email protected] với tiêu đề “HCHI Tender – Tên người đấu thầu”.

Tender submission deadline is by 16:00 May 19, 2023.
Hạn chót nộp hồ sơ đấu thầu là trước 16:00 ngày 19 tháng 5 năm 2023.