Tổng Lãnh sự quán Úc
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tin tức

Tin tức, bài phát biểu và thông tin truyền thông

Tin tức từ Bộ Ngoại Giao và Thương Mại Úc (tiếng Anh)

Truyền thông đa phương tiện (tiếng Anh) 

 

Marise Payne

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thượng nghị sĩ Marise Payne

 

Simon Birmingham

Bộ trưởng Bộ Thương mại, Du lịch và Đầu tư Thượng nghị sĩ Simon Birmingham

 

 

Alex Hawke

Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc tế và khu vực Thái Bình Dương Ngài Alex Hawke

 

 

Mark Coulton

Thứ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư Ngài Mark Coulton

 

 

Jonathon Duniam

Thứ trưởng Du lịch Địa phương Thượng nghị sĩ Jonathon Duniam

 

Archives of former Ministers and Parliamentary Secretaries