Tổng Lãnh sự quán Úc
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thông Báo Miễn Trừ Trách Nhiệm Dịch Vụ Công Chứng

Khi quý vị yêu cầu Tổng Lãnh Sự Quán Úc công chứng các loại văn bản, vui lòng sử dụng mẫu đơn theo quy định và nêu rõ yêu cầu của quý vị đối với dịch vụ công chứng mà mình yêu cầu.

Nếu quý vị không rõ các quy định pháp lý liên quan đến dịch vụ công chứng mà mình yêu cầu, vui lòng tham khảo với đại diện luật pháp của quý vị.

Xin lưu ý rằng việc Chính phủ Úc hoặc Tổng Lãnh Sự Quán Úc tại Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp dịch vụ công chứng cho quý vị không đồng nghĩa với việc chúng tôi bảo đảm giá trị pháp lý của văn bản được công chứng hoặc tính chính xác của nội dung văn bản đó.

Phí dịch vụ công chứng là không hoàn lại.