Tổng Lãnh sự quán Úc
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Liên lạc Cảnh sát

Cảnh sát Liên bang Úc

Để biết thêm chi tiết về vai trò của Cảnh sát Liên Bang Úc (AFP) tại nước ngoài, vui lòng xem trang web AFP tại www.afp.gov.au